PRINCIPIUL EDUCATIEI INCLUZIVE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

PRINCIPIUL EDUCATIEI INCLUZIVE

 

Conceptul educație incluzivă a luat naștere ca răspuns la abordările tradiționale și perimate, conform cărora anumite categorii de copii au fost excluși din școlile de masă din motivul dizabilității, dificultăților/problemelor de învățare, vulnerabilității familiei sau din alte motive.

Conceptul incluziunii își are originile în Declarația Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948), care recunoaște că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Această declarație induce ideea că incluziunea este acceptarea tuturor oamenilor, independent de diferențele dintre ei. Este vorba despre aprecierea persoanelor pentru ceea ce sunt și competențele lor, mai degrabă decât despre felul în care merg, vorbesc sau se comportă. Incluziunea permite oamenilor să valorifice diferențele dintre ei, prin aprecierea că fiecare persoană este unică în felul său.

UNESCO declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate care satisface necesitățile de bază de învăţare și îmbogăţește viaţa. Cu accent deosebit asupra grupurilor vulnerabile și marginalizate, educația incluzivă urmărește să dezvolte întregul potenţial al fiecărui individ.

Un sistem educațional incluziv poate fi creat doar în cazul în care școlile obișnuite devin mult mai incluzive, cu alte cuvinte – când acestea devin mai bune pentru educarea tuturor copiilor din comunitățile în care sunt amplasate. Orientările Politicii UNESCO evidențiază următoarele principii cu privire la educația incluzivă:

  • Incluziunea și calitatea sunt reciproce;
  • Accesul și calitatea sunt legate și se consolidează reciproc;
  • Calitatea și echitatea sunt esenţiale pentru asigurarea educației incluzive.

 

UNICEF promovează modelul școlii prietenoase copilului – un concept holistic (cu contribuţie-cheie în asigurarea calităţii educaţiei), care se referă la un mediu sigur, sănătos și protector de învăţare. Școala prietenoasă copiilor este incluzivă, efectivă, sănătoasă și protectoare, încurajând participarea copiilor, familiilor și comunităţilor; se bazează pe respectarea drepturilor copilului, dă prioritate celor mai dezavantajați copii.

În viziunea UNICEF, școala prietenoasă copiilor:

  • identifică copiii excluși și îi înrolează;
  • recunoaște educaţia ca drept al fiecărui copil;
  • contribuie la supravegherea (monitorizarea) drepturilor și bunăstării fiecărui copil din comunitate;
  • nu exclude, nu discriminează și nu stereotipizează copiii în bază de diferenţe;
  • oferă educaţia obligatorie gratuită, accesibilă, în special pentru familiile și copiii în situaţii de risc;
  • respectă diversitatea și asigură egalitatea în învăţare pentru toţi copiii;
  • răspunde necesităţilor copiilor și diversităţii bazate pe gender, probleme sociale, etnice și pe nivel de abilitate

 

Banca Mondială susține că principiul fundamental al școlii incluzive este că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, ori de câte ori este posibil, indiferent de orice dificultăţi sau diferenţe pot avea. Școlile incluzive trebuie să recunoască și să răspundă necesităților diverse ale elevilor. Școlile trebuie să asigure o educaţie de calitate pentru toţi, prin programe de studiu adecvate, aranjamente organizaţionale, strategii de predare, utilizarea resurselor și parteneriatelor cu comunităţile lor. În fiecare școală trebuie să existe servicii de sprijin potrivit necesităţilor speciale ale elevilor. Incluziunea nu ar trebui să fie privită ca ceva adăugat la o școală convenţională. Acesta trebuie să fie privită ca parte intrinsecă a misiunii, filozofiei, valorilor, practicilor și activităţii școlii.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României