EVALUAREA SI CERTIFICAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE OBTINUTE PE ALTE CAI DECÂT CELE FORMALE, RESPECTIV NON-FORMALE SI/ SAU INFORMALE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

EVALUAREA SI CERTIFICAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE OBTINUTE PE ALTE CAI DECÂT CELE FORMALE, RESPECTIV NON-FORMALE SI/ SAU INFORMALE

Serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale reprezintă procesul prin care persoanele interesate pot dobandi un certificat de competenţe profesionale recunoscut în România şi în statele membre UE, pentru o calificare în care demonstrează cunoştinţele şi abilităţile necesare, conform unui standard ocupaţional. Certificatele de competente profesionale au valoare egală cu certificatele de absolvire sau calificare, obţinute în urma unui curs de formare profesională.

Serviciile de evaluare a competenţelor profesionale vin în întâmpinarea persoanelor care au experienţă într-un domeniu, dar nu deţin un certificat sau o certificare a competenţelor dobândite prin practicarea calificării/ ocupaţiei respective.

Certificatul poate face diferența într-un interviu de angajare, dacă tu îl ai și ceilalți candidați nu.

În România, procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute în alte moduri decât cele formale este reglementată prin Ordinul nr. 4543/2004.
Formarea profesională a adulților în România, în conformitate cu Ordonanța nr. 129/2000, include formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizată în alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ; Formarea profesională inițială pentru adulți oferă pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă. Continuarea formării profesionale, după pregătirea inițială, oferă adulților fie dezvoltarea abilităților profesionale deja dobândite fie dobândirea de noi competențe.

Persoanele care doresc să fie evaluate pentru recunoașterea competențelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, bazate pe standarde profesionale (sau standarde de pregătire profesională), se pot adresa unui centru de evaluare autorizat pentru ocupație / calificare respectiva. Evaluarea poate fi făcută pentru toate unitățile de competență din cadrul unui standard profesional (sau standard de pregătire profesională) sau doar pentru una sau mai multe unități de competență din acel standard, în funcție de solicitarea persoanei.

Certificatele obținute după procesul de evaluare au aceeași valoare ca și certificatele de absolvire, respectiv calificarea cu recunoaștere națională, eliberate în sistemul de formare formală.

CARACTERISTICI:

 • evaluarea competenţelor profesionale este un proces rapid şi eficient;
 • economie de timp şi costuri faţă de cursurile de formare profesională;
 • evaluarea competenţelor profesionale NU necesită participarea la un curs de formare profesională;
 • costuri reduse
 • timp redus
 • flexibilitate in organizarea procesului de evaluare in orice locatie la nivel national
 • evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se adresează persoanelor care au experienţă într-un domeniu şi nu au certificate de calificare;
 • certificatul de competenţe profesionale respectă regimul actelor de studii din România şi este recunoscut atât naţional cât şi în statele Uniunii Europene;
 • CERTIFICATUL DE COMPETENŢE PROFESIONALE ESTE ECHIVALENTUL CERTIFICATULUI DE CALIFICARE.

Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber – fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens).

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

Acte normative, reglementari, proceduri privind evaluarea si certificarea competentelor profesionale:

 • ORDONANTA 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor / EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI / REPUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 30 septembrie 2002 / În temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000
 • ORDONANTA 76/2004 privind formarea profesionala a adultilor / EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI / PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 27 august 2004 / În temeiul art. 108 din Constitutie, republicata
 • Hotararea Guvernului nr. 1.829 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003
 • Ghid practic al evaluatorului de competente profesionale
 • Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
 • Ordinul 81/3.329 Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii pentru pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale
 • Hotarârea nr. 173 din 27.08.2009 pentru aprobarea criteriilor minime de performanta pentru autorizarea centrelor de evaluare
 • Hotarârea nr. 98 din 21.04.2010 privind arhivarea documentelor create si detinute în cadrul activitatii Centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale.

CERTIFICATUL DE COMPETENTE PROFESIONALE

Certificatele de competente profesionale sunt recunoscute la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata certificat de competente profesionale contine:

» datele de identificare ale candidatului (nume, prenume, CNP, data nasterii);

» codul standardului ocupational / de pregatire profesionala;

» calificarea pentru care a fost evaluat;

» numele si prenumele evaluatorului;

Verso certificat de competente profesionale contine:

» denumirea si codul standardului ocupational / de pregatire profesionala;

» unitatile de competenta evaluate;

» data certificarii fiecarei unitati de competenta;

» codul evaluatorului care a realizat evaluarea si certificarea si semnatura acestuia.

Recunoasterea certificatelor de competente profesionale si “echivalarea” acestora cu certficatele de calificare sau absolvire

O.G. 129/2000 este documentul fundamental care reglementeaza formarea profesionala in Romania. Aceasta ordonanta a fost completata prin O.G. 76/2004, iar la articolul 32, alineatul (4) este stipulat faptul ca reglementarea activitatii de evaluare de competente se face prin ordin comun al celor doua ministere cu atributii in formarea profesionala (Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului). Acest ordin este Ordinul 4543 din 23.08.2004 si vizeaza aprobarea „Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale”. Aceasta procedura a fost completata prin Ordinul 3329/81 din 23.02.2005, iar la Articolul 33, alineatele (1), (2) si (3) aveti explicatii despre recunoasterea certificatelor de competente profesionale si „echivalarea” lor cu cele de calificare / absolvire:

(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competente profesionale, pentru unitatile de competenta în care au fost declarate competente.

(2) Persoanele declarate competente pentru toate unitatile de competenta specifice unei ocupatii sau calificari primesc un certificat de competente profesionale care cumuleaza toate competentele profesionale specifice acelei ocupatii sau calificari în conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala.

(3) Certificatele mentionate la alin. (2) au aceeasi valoare ca si certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoastere nationala, eliberate în sistemul formal de formare profesionala.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României