Educația – o prioritate

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Educația - o prioritate

Înscrierea educației ca o prioritate pe agenda politică. Eforturile menite să promoveze o agendă pentru îmbunătățirea calității și a rezultatelor din domeniul educației trebuie să înceapă prin sensibilizarea cu privire la necesitatea urgentă de a lua măsuri. Întrucât un învățământ de calitate are efecte pozitive și în alte domenii de politică – cum ar fi politica socială, cetățenia, ocuparea unui loc de muncă, politica economică sau de securitate – este necesar ca reformele educaționale să fie privite într-un sens larg. O dezbatere la nivel înalt poate contribui la declanșarea dinamicii necesare în materie de politică pentru a acorda mai multă atenție și a lua măsuri în vederea îmbunătățirii calității sistemelor de educație.

 

Continuarea reformelor în domeniul educației în cadrul semestrului european de coordonare a politicilor economice. Orientările privind ocuparea forței de muncă 9 includ deja un mandat pentru a stimula reformele educaționale, iar aspectele legate de educație sunt supuse analizei din cadrul semestrului european. Datele concrete privind educația care sunt folosite în cadrul semestrului european ar putea fi consolidate în continuare printr-o mai bună utilizare a raportului de analiză „Monitorul educației și formării”. În plus, ar putea fi, de asemenea, analizate modalitățile prin care datele OCDE cu privire la competențe ar putea fi exploatate mai bine ca un indicator sau criteriu de referință pentru a monitoriza progresele realizate cu privire la îmbunătățirea calității rezultatelor școlare.

 

Susținerea eforturilor de reformă ale statelor membre. Decizia privind modul de dezvoltare a sistemelor de educație și de formare profesională revine statelor membre. Modernizarea și îmbunătățirea educației necesită reforme care se bazează pe cunoștințe solide cu privire la ceea ce funcționează bine în educație. Acțiunile întreprinse la nivelul UE pot contribui la justificarea opțiunilor de politică ale factorilor de decizie din statele membre prin furnizarea de date comparative, consolidarea bazei de cunoștințe, efectuarea de analize și evaluări comparative, promovarea învățării reciproce, schimburi de cunoștințe cu privire la bunele practici și oferirea de sprijin specific, valorificarea cooperării existente cu mai mulți furnizori de date interne și externe, inclusiv OCDE.

 

Îmbunătățirea cooperării între domeniile de politică. Având în vedere interconexiunile dintre educație și alte domenii de politică, cooperarea la nivelul politicilor ar putea fi consolidată. Aceasta ar putea lua forma unor discuții strategice comune, corelarea educației cu economia, finanțele, ocuparea forței de muncă, protecția socială, sănătatea și politicile de incluziune, inclusiv cu privire la integrarea resortisanților țărilor terțe. Totodată, educația are un rol important în prevenirea radicalizării care duce la extremism violent 10 . O astfel de cooperare ar fi, de asemenea, esențială pentru îmbunătățirea bazei de cunoștințe cu privire la ceea ce funcționează bine în educație.

 

Concentrarea atenției pe eficiență. Eforturile în materie de politică menite să sporească eficiența educației ar putea beneficia de pe urma conjugării expertizei actorilor din domeniul educației și din alte domenii de politică, în special incluziunea socială, ocuparea forței de muncă, politica economică și finanțele publice. Scopul urmărit ar fi obținerea unor rezultate mai bune. Un element inovator ar fi acela de a lucra împreună, de exemplu, cu Comitetul pentru politică economică, Comitetul pentru ocuparea forței de muncă sau Comitetul pentru protecție socială. Bazându-se pe experiența pozitivă în domeniul sănătății și al îngrijirii pe termen lung, serviciile Comisiei ar putea pregăti, împreună cu Comitetul pentru politică economică (și cu alte organisme relevante) o analiză privind politicile și sistemele de educație și eficiența și performanța acestora. Astfel de activități ar putea contribui, de asemenea, la o cooperare mai strânsă între formațiunile Consiliului, de exemplu între Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport, Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori și Consiliul Afaceri Economice și Financiare.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României