EDUCATIA CIVICA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

EDUCATIA CIVICA

Educaţia civică ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui cetăţean ce trebuie să-şi cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle.

Demersul educativ, în acest sens, cultivă persoanei, in special tinerilor, o conduită conformă cu normele şi etica socială, în vederea aplicării şi respectării acestora; dezvoltă sentimentul responsabilităţii faţă de sine şi comunitate, precum şi ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de semeni şi patrie. În plus, procesul de educare civică aduce la o serie de reguli (de circulaţie, norme de prevenire a incendiilor, norme de comportament în cadrul insituţiilor publice etc.) şi probleme cu care se confruntă societatea, pentru a-l determina să înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa şi a-i facilita integrarea şi adaptarea la formele şi valorile vieţii cetăţeneşti.

Procesul educaţiei moral-civice vizează, de altfel, dobândirea de către elev a unor deprinderi şi atitudini la baza cărora se află importante valori morale, precum respectul, politeţea, corectitudinea, decenţa etc.

Este deosebit de important ca acesta să înţeleagă că este o parte integratoare a societăţii, fapt pentru care trebuie să se supună normelor acesteia şi, ma mult, să le promoveze în rândul celorlaţi membri.

În mod evident este foarte importanta consolidarea în conştiinţa elevului/tanarului o cunoaştere temeinică a paremetrilor de acţiune în activitatea şcolară, în mediul înconjurător, în familie sau în oricare alt mediu socio-cultural.

 

Este necesar ca acesta să-şi creeze o atitudine de dezaprobare faţă de orice abatere de la normele disciplinei sociale şi faţă de orice tendinţă de manifestare a unor comportamente negative, izvorâte din laşitate, egoism, răutate, minciună, ignoranţă etc.

În consecinţă, el trebuie să dovedească demnitate, curaj, toleranţă, responsabilitate şi asumare a faptelor săvârşite.

Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate, în încercarea de modelare a personalităţii elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii. Această disciplină predată în şcoli deţine o contribuţie majoră în procesul de înţelegere şi însuşire a practicilor care fundamentează comunitatea şi întregul sistem în care trăim.

 

Aşadar, educaţia civică are un rol deosebit de important în a-l face pe elev să înţeleagă contribuţia pe care acesta o are ca membru al societăţii, în calitatea sa de cetăţean informat şi responsabil.

Departe de a inocula prejudecăţi sau stereotipuri, acest demers educativ încearcă să sprijine dezvoltarea unui spirit creativ şi democratic, flexibil şi deschis, capabil de a iniţia ulterior noi strategii de îmbunătăţire a vieţii sociale.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României