DIRECTIILE COMISIEI EUROPENE IN DOMENIUL EDUCATIEI PRESCOLARE SI SCOLARE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

DIRECTIILE COMISIEI EUROPENE IN DOMENIUL EDUCATIEI PRESCOLARE SI SCOLARE

— pe baza noilor date PISA din 2016, precum și pe baza cooperării cu OCDE, va trage concluzii strategice și va sprijini dezvoltarea politicilor la nivelul UE și la nivel național pentru a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în școli;

— după cum a anunțat în Noua agendă pentru competențe în Europa, va revizui Cadrul din 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, pentru a actualiza definițiile actuale și a-l adapta la noile necesități din societate și economie și pentru a atrage o atenție sporită către rezultatele învățării și a promova dezvoltarea competențelor cursanților;

— va sprijini mentalitățile și competențele antreprenoriale (care încurajează spiritul de inițiativă, creativitatea, inovarea și responsabilitatea) și educația antreprenorială, prin intermediul unei acțiuni concertate, invitând statele membre să încurajeze o experiență în domeniul antreprenoriatului pentru toți înainte de terminarea educației inițiale;

— după cum a anunțat în Noua agendă pentru competențe în Europa, va intensifica conlucrarea cu statele membre, cu grupurile de interese și cu industria în cadrul Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, inclusiv al Grupului de lucru ET 2020 privind competențele digitale, pentru a identifica provocările și a pune în aplicare cele mai bune practici în materie de educație digitală;

— va propune un cadru de politică și un Proiect de recomandare a Consiliului privind promovarea incluziunii sociale și a valorilor comune prin intermediul educației și al învățării non-formale în scopul de a oferi sprijin și îndrumare statelor membre;

— va sprijini în mod activ educația profesorilor și dezvoltarea profesională continuă în transmiterea efectivă a valorilor comune pe care se întemeiază Uniunea;

— va promova educația favorabilă incluziunii prin dezvoltarea în continuare a setului european de instrumente pentru școli, precum și utilizarea fondurilor Erasmus+ și Orizont 2020, inclusiv prin sprijinirea unei alianțe de școli în vederea incluziunii pentru promovarea bunelor practici în materie de învățare favorabilă incluziunii (de exemplu integrarea elevilor migranți și transmiterea valorilor comune);

— va oferi activități de învățare reciprocă inovatoare, destinate anumitor grupuri-țintă, pentru a inspira însușirea politicilor privind guvernanța sistemelor școlare (asigurarea calității, optimizarea utilizării resurselor, tranziția cursanților prin educație);

— va utiliza rețelele transnaționale din cadrului Fondului social european (FSE) cu scopul de a face schimb de bune practici, în special rețeaua de învățare și competențe. Rețeaua oferă un spațiu pentru învățarea reciprocă la nivel transfrontalier menit să ajute statele membre și alte părți interesate să își îmbunătățească politicile și practicile atunci când gestionează investiții din fonduri structurale și de investiții europene în învățare și competențe;

— va promova utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru modernizarea sistemelor de educație și de formare profesională și asigurarea unui acces mai bun la educație de calitate și reducerea abandonului școlar;

— va dezvolta în continuare platformele eTwinning și School Education Gateway pentru a sprijini schimburile constructive între profesori și alți specialiști în ceea ce privește aspectele care funcționează în educația școlară.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României