Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Despre proiect

 

CONTEXTUL GENERAL AL PROIECTULUI

Proiectul este implementat la nivel de regiune Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia. Aceste regiuni sunt învecinate, respectiv Sud-Est cu Sud-Muntenia și Sud-Muntenia cu Sud-Vest Oltenia. Regiunea Sud-Est este compusă din 6 județe (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea), Sud-Muntenia din 7 județe (Argeș, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) iar Sud-Vest Oltenia din 5 judeţe (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea).

Prin obiectivele si activitățile sale, proiectul participă la realizarea obiectivelor strategice stabilite la nivel european, în ceea ce privește combaterea șomajului în rândul tinerilor, inserția tinerilor NEETs prin primirea de oferte de angajare, ucenicie, stagii sau educație continuă, în acord cu garanția pentru tineret și solutii de inovare socială, îmbunătățirea situației tinerilor, în special cei cu nivel redus de calificare şi cei care se confruntă cu bariere multiple în calea intrării pe piaţa forţei de muncă, crearea de condiţii optime pentru competitivitate prin încurajarea unui mediu favorabil iniţiativei şi dezvoltării întreprinderilor, promovarea unui mediu propice cooperării dintre întreprinderi. Prin programe de formare și sprijinul furnizat întreprinderii se creează premisele obținerii valorii adăugate prin creșterea gradului de calificare și competențe obținute.

Proiectul participă la promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijină mobilitatea forței de muncă prin creșterea nivelului de cunoștințe/competențe și asigurarea unei creșteri a ocupării forței de muncă.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului contribuie la integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin îmbunătățirea competențelor sau certificarea competențelor dobândite pe alte căi pentru 1060 de persoane tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați și profilați de SPO, care beneficiază de sprijin și ocuparea a minim 456 dintre aceștia.

În cadrul proiectului sunt dezvoltate competențe prin programe de inițiere, perfecționare și calificare de interes în regiunile proiectului, precum și în competențe antreprenoriale, de asemenea sunt validate competențe dobândite pe alte căi pentru participanți în GT al proiectului, având ca scop final îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii și creșterea gradului de ocupare prin activități de informare, consiliere și mediere, organizare burse de locuri de muncă etc. precum și prin susținerea înființării de întreprinderi inovative, auto-ocuparea și crearea de locuri de muncă durabile.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Obiectiv Specific 1
Creșterea gradului de informare și promovare cu privire la activitățile și beneficiile participării în cadrul proiectului pentru 1400 persoane participante la campaniile de informare și promovare.

Obiectiv Specific 2
Dezvoltarea competențelor pentru 720 de persoane, tineri NEETs din grupul ţintă al proiectului cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” prin participarea la programe de formare de inițiere, perfecționare, calificare în domenii de interes în regiunile proiectului, precum și dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 240 persoane cu nivel de ocupabilitate A, „uşor ocupabil”.

Obiectiv Specific 3
Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale şi/sau informale pentru 100 persoane, tineri NEETs din grupul ţintă al proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” şi ”foarte greu ocupabil”.

Obiectiv Specific 4
Oferirea de servicii pentru stimularea și menținerea locurilor de muncă, respectiv servicii de informare și consiliere, mediere pentru minim 850 persoane din grupul ţintă al proiectului, precum și activități de acompaniament și dezvoltare personală.

Obiectiv Specific 5
Stimularea inițiativei antreprenoriale prin înființarea și dezvoltarea a 53 de întreprinderi de către tineri NEETs șomeri și susținerea funcționării și dezvoltării acestora prin activități de consultanță, mentorat și monitorizare, contribuind la creșterea competitivității întreprinderilor create în raport cu piața de referință și dinamica economiei locale, premisă a sustenabilității ideilor de afaceri ce stă la baza creșterii ocupării și generării unor locuri de muncă durabile și de calitate.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României