DESPRE PROIECT

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55 – 64), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, a cetățenilor români aparținând minorității rome și a persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență și îmbunătățirea nivelului de competențe. 

✔ Informarea publicului cu privire la programul de formare profesională prin organizarea a 3 campanii de informare și conștientizare (280 persoane);

✔ Organizarea și desfășurarea seminariilor de animare și promovare;

✔ Desfășurarea programelor de formare profesională a adulților și a programelor de certificare a competențelor obținute pe căi non-formale și/sau informale (210 persoane);

✔ Identificarea locurilor de muncă vacante;

✔ Organizarea burselor locurilor de muncă.

LUCRĂTOR ÎN ALIMENTAȚIE – AJUTOR DE BUCĂTAR

Cod COR: 5122.1.1

Durata cursului: 360 de ore

Competențele pe care le veți dobândi în urma absolvirii cursului:

✔Comunicarea la locul de muncă; ✔Organizarea locului de muncă; ✔Planificarea propriei activităţi; ✔Lucrul în echipă; ✔Igiena şi securitatea muncii; ✔Potenţialul turistic; ✔Calitatea produselor şi serviciilor în unităţile de alimentaţie publică; ✔Pregătirea materiilor prime; ✔Obţinerea preparatelor cu grad redus de complexitate; ✔Pregătirea sălii de servire; ✔Servirea în unităţi de alimentaţie.

LUCRĂTOR ÎN ALIMENTATIE – AJUTOR DE OSPĂTAR

Cod COR: 5123.1.1

Durata cursului: 360 de ore

Competențele pe care le veți dobândi în urma absolvirii cursului:

✔Comunicarea la locul de muncă; ✔Organizarea locului de muncă; ✔Planificarea propriei activităţi; ✔ Lucrul în echipă; ✔Igiena şi securitatea muncii; ✔Potenţialul turistic; ✔ Calitatea produselor şi serviciilor în unităţile de alimentaţie publică; ✔Pregătirea materiilor prime; ✔ Obţinerea preparatelor cu grad redus de complexitate; ✔ Pregătirea sălii de servire; ✔ Servirea în unităţi de alimentaţie.

FRIZER

Cod COR: 5141.1.3

Durata cursului: 360 ore

Competențele pe care le veți dobândi în urma absolvirii cursului:

✔ Întocmirea bonurilor de material; ✔Întocmirea bonurilor de plată; ✔Aplicarea NPM şi PSI; ✔ Pregătirea profesională; ✔ Igienizarea locului de muncă; ✔ Utilizarea instrumentelor; ✔Aprovizionarea cu material; ✔ Utilizarea materialelor; ✔ Programarea clientelei;✔Executarea bărbieritului; ✔Executarea îngrijirilor faciale şi capilare;
✔Executarea tunsorii pentru bărbați; ✔ Spălarea părului;
✔ Oferirea de servicii clientelei.

PATISER

Cod COR: 741213

Durata cursului: 360 de ore

Competențele pe care le veți dobândi în urma absolvirii cursului:

✔ Recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi auxiliare; ✔Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare, a semifabricatelor şi a produselor   finite de patiserie; ✔Pregătirea materiilor prime şi auxiliare; ✔ Prepararea tipurilor de aluat pentru patiserie; ✔ Prelucrarea aluatului; ✔ Asamblarea semifabricatelor în vederea coacerii; ✔ Coacerea semifabricatelor; ✔Pregătirea produselor finite de patiserie pentru depozitare; ✔ Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor; ✔ Întocmirea documentelor specifice; ✔ Organizarea activităţii proprii; ✔ Aplicarea NTSM la locul de muncă.

LUCRĂTOR ÎN COMERȚ

Cod COR: 5220.1.1

Durata cursului: 360 ore

Competențele pe care le veți dobândi în urma absolvirii cursului:

✔ Comunicarea la locul de muncă; ✔ Efectuarea muncii în echipă; ✔ Perfecţionarea profesională; ✔ Aplicarea NPM şi PSI; ✔Aplicarea procedurilor de calitate; ✔ Raportarea activităţii de vânzare; ✔ Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare; ✔ Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării; ✔ Promovarea imaginii standului; ✔Menţinerea stocurilor de rezervă; ✔ Verificarea stocurilor de vânzare; ✔Comunicarea cu clienţii; ✔ Crearea mediului ambiental necesar vânzării; ✔Efectuarea vânzării; ✔  Încasarea contravalorii mărfii.

SUDOR ELECTRIC

Cod COR: 7212.1.1

Durata cursului: 360 de ore

Competențele pe care le veți dobândi în urma absolvirii cursului:

✔ Identificarea SDV-urilor şi a echipamentelor de sudare; ✔ Pregătirea operaţiei de sudare; ✔ Executarea lucrărilor de sudare cu arc electric; ✔ Executarea lucrărilor de sudare prin presiune; ✔ Manipularea reperelor şi pieselor sudate;
✔ Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă; ✔Aplicarea procedurilor de calitate; ✔ Aplicarea normelor de protecţia mediului; ✔ Organizarea locului de muncă; ✔ Întreţinerea echipamentelor de muncă.

LUCRĂTOR FINISOR PENTRU CONSTRUCȚII
Cod COR: 7132.1.1
Durata cursului: 360 de ore

 Competențele pe care le veți dobândi în urma absolvirii cursului:

✔ Utilizarea limbajului specific de specialitate; ✔Aplicarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă; ✔Acordarea primului ajutor în caz de accident; ✔ Recunoaşterea tipurilor şi materialelor de construcţii; ✔ Identificarea tipurilor de elemente de construcţii; ✔  Întocmirea listei elementelor necesare realizării construcţiilor; ✔ Sortarea şi verificarea materialelor după utilizare; ✔ Utilizarea standardelor de întocmire a planurilor;
✔  Interpretarea reprezentărilor convenţionale şi întocmirea planurilor;✔ Realizarea tencuielilor obişnuite, zugrăvelilor simple, vopsitorii simple, placaje de faianţă, pardoseli din gresie ceramică.

ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR

Competențele care vor fi evaluate sunt următoarele:

✔ Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru; ✔Asigurarea calităţii lucrărilor executate; ✔Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei; ✔Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli; ✔ Executarea zidăriilor simple; ✔ Executarea zidăriilor din piatră naturală; ✔ Executarea zidăriilor de complexitate medie; ✔Executarea zidăriilor de mare complexitate; ✔ Executarea tencuielilor simple; ✔ Executarea tencuielilor decorative; ✔ Executarea tencuielilor de mare complexitate; ✔  Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.

LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE ȘI NAVALE

Competențele care vor fi evaluate sunt următoarele:

✔ Protecţia anticorozivă a suprafeţelor; ✔  Utilizarea utilajelor şi dispozitivelor specifice executării construcţiilor metalice; ✔ Executarea construcțiiilor metalice; ✔ Revizia şi întreţinerea construcţiilor metalice; ✔ Executarea elementelor de structură a corpurilor navale a accesoriilor de corp; ✔ Executarea secţiilor plane şi de volum; ✔ Asamblarea corpurilor de nave; ✔ Pregătirea navelor în vederea lansării; ✔ Întreţinerea şi repararea corpului navei; ✔ Asamblarea corpurilor de nave; ✔ Pregatirea navelor în vederea lansării; ✔ Întreţinerea şi repararea corpului navei;

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

 Competențele pe care le veți dobândi în urma absolvirii cursului:

✔ Definirea conceptelor de bază ale tehnologiei informaţiei, ale unui sistem de calcul, ale reţelelor de calculatoare precum şi a implicaţiilor privind utilizarea lor; ✔ Utilizarea sistemului de operare WINDOWS pentru stocarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiei; ✔ Formarea şi dezvoltarea abilităţii de tastare corectă; ✔ Formarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte (Microsoft Word); ✔ Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui produs de calcul tabelar (Microsoft Excel); ✔ Enumerarea conceptelor de bază pentru crearea unei prezentări electronice; ✔ Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare utilizând poşta electronică; ✔ Formarea deprinderilor de navigare în reţeaua Internet; ✔ Definirea conceptelor principale ale utilizării colecţiilor de date organizate ca tabele (inclusiv noţiuni de calcul tabelar) sau ca baze de date; ✔ Definirea principiilor de lucru cu interfeţele grafice specifice aplicaţiilor informatice.

✔ Dezvoltarea competențelor generale/transversale, care pot aduce beneficii oricărui candidat: competențe TIC, extrem de solicitate pe piața muncii la toate categoriile de candidați. Cursurile vor fi oferite beneficiarilor în urma participării la seminarii de tip “mese rotunde”, în cadrul cărora membrii GT vor beneficia de instrumente moderne prin care iși vor putea descoperi abilitățile și aptitudinile, scopul acestora fiind de a le permite să își descopere calitățile și să dobândească încredere de sine.

✔ Proiectul va contribui la creșterea numărului de persoane care au o calificare solicitată pe piața muncii și care au competențe și abilități potrivite pentru dinamica actuală a pieței muncii. De asemenea proiectul va contribui la integrarea propriu-zisă a persoanelor pe piața muncii, fiind preconizate a fi angajate minim 130 de persoane.

✔ Nevoile grupului țintă vizat prin proiect sunt identificate de către solicitant pe baza unei analize proprii, având ca surse alte studii, date statistice și/sau cercetarea proprie. Beneficiile suplimentare pe care membrii grupului țintă le primesc exclusiv ca urmare a implementării proiectului sunt acelea ca fiecare membru al grupului țintă va beneficia de măsuri personalizate și inovative. Impactul estimat asupra grupului țintă și asupra domeniului este conform cu realitatea, proiectul valorificând oportunitatea cerinței forței de muncă de pe piață pentru calificările din proiect asupra persoanelor din mediul rural și a celor neocupate facilitând integrarea pe piața muncii a acestor categorii în contextul crizei acute de forță de muncă calificată.