OBIECTIVELE DEZVOLTARII DURABILE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

OBIECTIVELE DEZVOLTARII DURABILE


Cele 17 obiective ale dezvoltarii durabile pentru profit, planeta si comunitate

Dezvoltarea durabilă este un concept larg, care echilibrează nevoia de creștere economică cu protecția mediului și echitatea socială

In 2020, in cadrul ONU, au fost stabilite 17 obiective în vederea eradicării sărăciei și realizării dezvoltării durabile în întreaga lume. Aceste obiective sunt pe deplin în concordanță cu viziunea Uniunii Europene de dezvoltare durabilă, a politicilor, strategiilor și inițiativelor sale.

 

Care sunt aceste obiective și ce reprezintă?

1. Fără sărăcie – eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context.

2. Foamete “zero” – eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile

3. Sănătate și bunăstare – asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă.

4. Educație și calitate – garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții

5. Egalitate de gen – realizarea egalității de gen

6. Apă curată și sanitație – asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și a sanitației pentru toți

7. Energie curată la prețuri accesibile – accesul la energie, la prețuri accesibile, într-un mod sigur durabil și modern

8. Muncă decentă și creștere economică – promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă, precum și a unei munci decente pentru toți

9. Industrie inovație și infrastructură – construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației

10. Reducerea inegalităților – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta

11. Orașe și comunități durabile – dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile

12. Consum și producție responsabile – asigurarea unor tipare de consum și producție durabile

13. Acțiune climatică – luarea unor măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora

14. Viață acvatică – conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine

15. Viață terestră – protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și protejarea biotopurilor naturale

16. Pace, justiție și instituții eficiente – promovarea unor societăți pașnice și incluzive, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă – consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României