Egalitatea între femei şi bărbaţi

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Egalitatea între femei şi bărbaţi

Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o valoare comună a UE, şi o condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că inegalităţile încă există, în prezent UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi. Aceasta este – în principal – datorită legislaţiei de tratament egal, integrarea dimensiunii egalităţii de gen şi măsurile specifice pentru avansarea femeilor; Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea forţei de muncă, egalitatea salarială, protecţia maternităţii, concediul parental, de asigurări sociale şi profesionale, securitatea socială, sarcina probei în cazurile de discriminare şi de auto-ocupare a forţei de muncă.

Principiul egalităţii de şanse intre femei si bărbaţi a început sa fie transpus in legislaţia şi în politicile UE, urmărindu-se reglementarea vieţii sociale a Statelor Membre din perspective economice. Astfel, egalitatea între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii s-a dovedit de importanţă crucială în spaţiul comunitar, plasând problematica egalităţii de şanse în centrul Strategiei Europene pentru Ocupare. Strategia Comunitara urmăreşte să combine integrarea perspective de gen în toate politicile şi programele Comunităţii Europene concomitent (complementar) cu promovarea acţiunilor specifice în favoarea femeilor.

În plus faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, legislaţia UE anti-discriminare a fost înlocuita de asigurarea unui nivel minim de protecţie şi un tratament egal pentru toată lumea de viaţă şi de muncă în Europa. Aceste legi sunt proiectate pentru a asigura un tratament egal, indiferent de:

 • rasă sau origine etnică
 • religie si credinţă
 • dizabilităţi
 • orientare sexuală
 • vârstă

Aceste legi au scopul de a asigura egalitatea de tratament, în multe aspecte legate de viaţa de zi cu zi – de la locul de muncă, care acoperă probleme de educaţie, asistenţă medicală şi de acces la bunuri şi servicii.

 

Domeniul cu cele mai complexe reglementări în ceea ce priveşte prevenirea, combaterea şi sancţionarea discriminării pe criteriul de sex este cel al muncii. Aceasta şi pentru că legislaţia românească în domeniu are ca izvor legislaţia internaţională – a Uniunii Europene şi cea care derivă din documentele Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Aspectele legate de domeniul muncii care sunt reglementate de legislaţia românească privind egalitatea de şanse şi discriminarea pe criteriul de sex sunt:

 

 1. Accesul pe piaţa muncii (recrutarea şi selecţia)
 2. Formarea şi perfecţionarea profesională
 3. Promovarea
 4. Sancţionarea
 5. Concedierea
 6. Salarizarea
 7. Maternitatea, creşterea şi îngrijirea copilului
 8. Hărţuirea sexuală
 9. Drepturile la asigurări sociale

 

Acte normative care conțin prevederi relevante

Constituția României Art. 16 si 41 Codul Muncii Art. 3, Art. 27(5), Art. 29(3), (4)

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse între femei și bărbați, modificată și completată prin Ordonanța de Guvern nr. 84/2004 și Legea nr. 340/2006

Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare modificată și completată prin Legea nr. 48/2002, Ordonanța de Guvern nr. 77/2003, Legea nr. 324/2006

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată Art. 1, Art. 3d Hotarârea Guvernului nr.759/2002 pentru aprobarea Planului național de acțiune pentru ocuparea forței de muncă Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici Art. 57(3)

Instrucțiunea nr. 1/2003 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

 

Caz prevăzut de lege ca excepţie

Angajatorul are dreptul de a refuza angajarea unei persoane atât timp cât o caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională (de exemplu, în profesii precum actoria, modelling-ul, criteriul de sex poate fi un factor determinant).

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României